2011-03-18

inte #merkateder

Katederundervisning är när läraren står framme vid tavlan bakom katedern och undervisar för klassen. Läraren har väl planerade genomgångar och ställer frågor till eleverna. För inte allt för länge sedan kom man på att undervisnings formen inte fungerade så bra då man fick skicka iväg elever som inte klarade den monotona inlärningstilen.

Man skickar även nu iväg elever för att arbeta med andra saker än vad klassen gör. Men redan i klassrummet sker det en individanpassad undervisning, där eleverna inte lämnas till sitt eget öde om de inte hänger med och förstår vad läraren säger. Politikerna var med på den linjen: i skolplanen skrev man in fina ord som individanpassad undervisning och elevinflytande. För att göra detta behövde lärarna lämna katedern — den är bra när stoffet och fakta är i fokus, men inte när elevens lärande ska vara i centrum. Var ska lärarens fokus ligga idag?

För mig är det självklart att elevernas lärande kommer först. När jag har genomgångar försöker jag lämna tavlan, jag försöker flytta eleverna närmare mig för jag vet att de som sitter längst bak och längst in i hörnen har, bara genom sin oturliga placering, mindre möjligheter att fokusera och hänga med än de som sitter i mitten långt fram. Bättre kontakt med eleverna ökar deras lärande.

När jag måste visa något från datorn står eller sitter jag ibland bakom en kateder (eller bänk — det är ju samma sorts bord som eleverna har, ingen jävla tron!). Men elever upplever lärare bakom kateder som mindre engagerade och mer distanserade. Bättre kontakt med eleverna ökar deras lärande. Är det så svårt att förstå?

En lösning funkar inte för alla elever — vi är olika, och har olika inlärningsstilar. En kateder mellan mig och eleverna skapar distans och gör det svårare för mig att se vilka elever som hänger med, och vilka som inte gör det. Individanpassad undervisning handlar om att vara den lärare som varje elever behöver, inte att ge alla elever en uppgift och sen gå hem, som Björklund tycks tro.

Undervisning idag handlar inte om att tillhandahålla alla fakta. Med det massiva informationsflöde som finns, måste läraren öppna upp möjligheter för eleverna att orientera sig inom kunskapsområdet och hitta och utvärdera olika lösningar på problem. Jag behöver lära ut metoder mer än fakta.

Genom att låta eleverna arbeta i projekt får de öva på just metoder. Detta förbereder dem inför högre studier, arbete och livet. Efter gymnasiet finns det ingen som berättar för oss exakt hur vi ska göra. Detta vill jag förbereda mina elever på. Detta är vad jag trodde att det nya fokuset på entreprenörskap skulle handla om. Björklund vill skapa entreprenörer som är oförmögna till egna initiativ?

Jag menar inte att lärarledda genomgångar är helt passé — de har sin tid och plats precis som alla pedagogiska metoder. Jag menar inte heller att skolan inte har problem idag, men problemen bottnar sig i att lärare har allt mindre tid att förbereda sina lektioner. För att hålla bra lektioner krävs det tid. Tid att planera, tid att handleda, tid att utvärdera, och tid att vidareutbildas. Var är den debatten? #merresurser

Inga kommentarer: