2010-06-24

Examen: IKT - Information och Kommunikations Teknologi

En definition. Detta är en del som saknas under teoretisk anknytning, intervjuer och eventuellt diskussion. Jag ska här lägga upp teori och resultat delen. Ni får se det som ett första utkast då jag kommer vilja bearbeta dessa delar igen. Att tänka på är att de kommer vara åtskilda under olika huvudrubriker. Jag har fått med lite av mina egna tankar i Teori delen för att förtydliga hur jag tänker kring IKT/IT kanske är det för mycket? Vad tänker du?
Teori: Informations och kommunikationsteknologi

Det finns en bild av IKT att vara en form av frälsare som skall revolutionera skolan, i flera avseenden till och med ersätta läraren eller vara den centrala källan till information i skolan. Empirisk forskning talar för att IKT-utveckling i skolan inte är en plötslig omvälvning, utan en stegvis förändring (Riis 1999).
Samtidigt finns det de som anser att tekniken försämrar lärandet, användandet av miniräknare och stavningskontroll gör eleverna sämre rustande för framtiden. Kritiker hävdar att introduktionen av IKT sker för snabbt utan tillräcklig eftertanke. Jedeskog(2000, s 100-105) redogör utförligare för olika syner på IKT.

Vad är då informations och kommunikations teknologi?
IT, informationsteknik, även informationsteknologi (eng. Information Technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. Den fortskridande förbättringen i datorernas prestanda tillsammans med kapacitetsökningen i det globala telenätet ledde under 1990-talet till att IT kom att utpekas som en av de viktigaste drivkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. Även beteckningen ICT (eng. Information and Communication Technology) används då man särskilt vill betona telekommunikationens roll.(www.ne.se, 2005-04-13)
Östegötlands läns bibliotek har en annan definition än NE: "Definition IKT — informations- och kommunikationsteknik. Den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor."(http://www.lansbibliotek.ostsam.se/index.php/features/iktlyftet, 2005-04-13) Definitionerna försöker på olika sätt utveckla IT begreppet att innehålla mer eller fokusera på andra ställen, men det inkluderas i definitionen av IT. Svenska wikipedias definition klupar ihop ITeknik med ITeknologi och gör definitionen: "IT, informationsteknik och informationsteknologi (eng. information technology), är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation." (“Informationsteknik - Wikipedia.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Informationsteknologi (Åtkomstdatum Juni 24, 2010)) Engelska wikipedia har en klar och tydlig defintion som jag skulle kunna skriva under på.

"Information technology is a general term that describes any technology that helps to produce, manipulate, store, communicate, and/or disseminate information."(“Information technology - Wikipedia, the free encyclopedia.” http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology ,(Åtkomstdatum Juni 24, 2010)).


Jag använder i uppsatsen begreppet IKT snarare än IT då IKT är det som används inom lärarprogrammet och den inriktning Lärande och IKT jag läst. Om jag skulle vilja särskilja det något från definitionen av IT är det i att kommunikation är inkluderad och inte ska glömmas bort.

Resultat: Intevjuer: Informations och kommunikationsteknologi

Hur lärarna vill använda sig av IKT beror främst på undervisningsmetoden, på vilket sätt verktyget passar in. Kim vill helst inte arbeta med IKT lösningar alls med Robin och Sam vill att man satsar mer på datorer i skolan så att problem med tillgängligheten minskar. De är överens om att pedagogiken ska vara i fokus.

IKT eller IT är för lärarna starkt synonymt med Internet och vad man kan göra med det. I andra hand datorer och de program som kan köras lokalt. De flesta såg inte overheader, klassiska telefoner, videokassettspelare som IKT. Lärarna hade i förväg blivigt introducerade till NEs definition av IKT. Det med den förförståelsen som de svarar på mina frågor.

Inga kommentarer: