2010-06-22

Examen: Intevjuer

Poängen med uppsatsen var att åka ut och intevjua lärare för att få reda på deras uppfattning. Det tog en stund att resa men kändes ganska givande. Som jag beskrev i metoddelen sammanställde jag 3 typer av lärare av de 7 jag intervjuade då de ville vara anonyma och de kändes lämpligt med dessa kategorier. Min förhoppning av att det skulle vara mer positvt än vad jag senare upplevde det under intevjuerna även de som är positiva till att använda IKT i samhällskunskapen har problem med få till det. Nu var detta några år sedan så man kan hoppas på att det bättrat sig.

Intervjuer

Hur lärarna vill använda sig av IKT beror främst på undervisningsmetoden, på vilket sätt verktyget passar in. Kim vill helst inte arbeta med IKT lösningar alls med Robin och Sam vill att man satsar mer på datorer i skolan så att problem med tillgängligheten minskar. De är överens om att pedagogiken ska vara i fokus.

Information och urval

All typerna är överens om den mängd källor som finns på nätet är användbar. "det finnes en sådan enorm mängd information". De har dock olika uppfattning om det är värt det och hur mycket bristerna väger över.

Robin anser att mängden information är en oväderlig källa av aktuell information. "I varje nytt moment som jag ska påbörja, när jag planerar, går jag in och orienterar mig själv, finns det nått här som jag inte är uppdaterad på" Källkritiken har blivit bättre genom att det finns fler motsidiga källor att jämföra, att tillgå och sätta upp mot varandra. "Otroligt viktig uppgift i att träna elever att granska, kritiskt, material de möter, att granska framför allt Internet, men oxå att använda sig av tekniken." Det är viktigt att man som lärare arbetar med detta och lär eleverna källkritik och att kunna hitta information. Robin har genom sökningar eller Urkund även möjligheter att granska elevers inlämningar så att det är gjorda av dem genom att själv söka på delar av arbetet eller låta granskningsprogram göra nogrannare sökningar av dokumentet.

Kim anser att informationen på Internet är för opålitlig för att kunna fästas ett större värde vid. Vem som helst kan fabricera information och eleverna har inte förmågan att bedöma vad som är riktigt. Kim använder inte heller Internet ofta för att hitta information till undervisningen. Någon enstaka betrodd källa som nationalencyklopedin eller en kursboks hemsida kan användas för att trycka ut stenciler. Trotts detta leder Internet till mycket problem då eleverna kan använda det för att plagiera uppsatser. Även om Kim inte uppmuntrar det använder eleverna nätet när de har tillgång till datorer. Det är viktigt för Kim att eleverna inte enbart får hitta sin information på nätet utan ska läsa böcker, tidningar och dylikt Det kan användas som komplement till en lärobok men inte annars.

Sam anser att nätet är en viktig källa som man måste använda i undervisningen, men den behöver kompletteras med böcker och andra källor som är mer tillförlitliga Sam beskriver att eleverna tar fler källor än vad de klarar av att granska och ser möjligheterna som Robin ser men även problemen som Kim lyfter fram. Vem som helst kan lägga upp information som kan vara vilseledande eller felaktig. Det blir alltså viktigare att diskutera källor än vad det varit tidigare. Eleverna väljer hellre nätet än kanske snabbare, tillförlitligare källor. Även om de har en aktuell bok i ämnet vill de direkt be ge sig ut på nätet.
"Den absoluta majoriteten av elever skippar alla andra källor, och så går dom ut och surfar på nätet, och så hamnar då på en suspekt sida som man kan inte avgöra är detta propaganda eller är det. Vad har den för tillförlitlighet den här källan?"


Problem

Är att eleverna kan hitta färdiga texter att lämna in. Att det finns mycket felaktigheter i informationen.


Möjligheter

Den stora mängden information. Att informationen är aktuellare än gamla kursböcker. Att man kan söka efter plagiat.

Individualisering - Distraktioner

De anser alla att man inte bara kan sätta en elev framför en dator och förvänta sig att de lär sig det de förväntas. Man bygger kunskap av information, men information är inte kunskap. Eleverna måste ha en genomgång av ämnet innan de söker så att de har något att förhålla sig till.
Kim uttrycker det så här "Om man tror, om man lever med den där villfarelsen som jag tror att det är nämligen att det här löser ett antal problem som lärarna tidigare tillsammans med eleverna hade och tar förgivet att alla klarar av det här så kan det va rentav till nackdel, för skulle man säga då skulle de ha mycket svårare att uppnå samma kunskap likvärdig kunskap som man gjorde tidigare då när det här inte var så utvecklat."(var observant på de här mekanismerna, inte bara tror att det löser sig av sig själv)


Kim ser problem med integriteten, att allt man gör på nätet kan ses av andra aktörer. Skolan har ansvar för sina elever. Men tror inte heller att interaktiva program kan avändas till för mycket. "Det finns väl ändå trots allt en viss mening med att kunskap har större förutsättningar att etableras i grupperingar när man är flera tillsammans och då blir distansundervisning inte ett alternativ och därför tror jag inte att dom här individuella studierna med hjälp av informationsteknologi är så användbara, av just av flera anledningar, men speciellt den då att det kräver väldigt mycket från dom som använder, kunskaper om själva apparaturen då, för att hitta det man ska."
Åter igen ses källkritiken som ett problem. Lärarna återkommer till att markera att informationen inte är tillräckligt granskad eller inte är kunskap utan enbart information. Att man skulle kunna sätta en dator framför en elev och tro att de lär sig något, anser inte lärarna är möjligt. Nätet lockar eleverna de har inte lärt sig disciplin att undvika chattprogram och andra distraktioner på nätet. Men det fungerar även som en distraktion från andra medier. Eleverna arbetar hellre med datorn än att undersöka tex de böcker som finns i ämnet. "Det här redskapet har en sån enorm dragningskraft så det slår ut allt annat, och där av tycker jag det är svårt att motivera mina elever att sätta sig ner och brottas med en text, men jag sätter mig vid datorn och vad gör dom, ja det är mycket som lockar, kanske dom inte gör det dom skulle göra för att få svar med sin fråga, utan dom, sitter där och samtidigt chattar dom med nån, också växlar dom mellan program."

Det är problemet med sidor som inte hör hemma alls i skolmiljö. Saker som kan vara stötande för andra elever och lärare!

Kim nämner även att för lärare kan IKT vara distraktion av det som ska göras:
"Jag är jätte rädd om vi börjar prata presentationsmaterial att det här blir en riktig tillbakagång vad det gäller metod och didaktik att du blir lockad att göra bra presentation återigen ditt material för dina elever, istället för att ha dialog och kommunikation, undersökande undervisng, det är jag rädd för, för det kan jag se, det så många som är impad av tekniken." "Det handlar om syn på lärande." "Det är det egna tänkandet som ska utvecklas"
Datorer är stressande. "Distraktioner, Omvärldens intrång i lugnet. Avsaknad av frid."

Sam nämner att man som lärare sammanställer utskick och presentationsunderlag. Eleverna redovisar ofta digitalt, det handlar då i huvudsak om PowerPoint- och Worddokument. Sam återkommer till informationsmängden och att finns mycket valfrihet på nätet och att det blir lättare för eleverna att välja sina egna fördjupningsområden.


Robin tycker samma saker som Sam men att man kan gå längre.Man kan låter eleverna redovisa med hjälp av tekniken. Ett exempel är ett projektarbete som redovisas som webbsida. Robin anser att interaktiva övningar på nätet kan användas mer i framtiden.


Problem:

Distraktioner, svårt med källkritik, svårt att omvandla information till kunskap, integritetsproblem.

Möjligheter:

Att på egenhand söka kunskap. I framtiden interaktiva övningar.


Kommunikation

Sam: IKT är en möjlighet att kommunicera med sina elever. Att använde Internet för att ta emot inlämningar på uppgifter men även för att informera elever som är sjuka.
"Enormt redskap som ökat tillgängligheten" Nätet ska vara ett kompliment inte ersätta mötet med eleverna. Det är i direktkontakten med eleverna som läraren gör sitt jobb bäst. Men respondans på projektarbeten eller att skicka information till frånvarande elever är exempel på situationer där epost är ett stöd. Att kommunicera ärenden med kollegor görs oftast snabbare över epost.


Robin: Klasser kan nu enklare ha brevvänner och chatta lajv med sina vänklasser eller att tala med dem direkt. I framtiden(2005) vore bra om elevernas datorer också var länkade till projektorn så att de kan visa saker utan att behöva springa fram, om man diskuterar något och eleven har en bra sida tex. En tror på att bloggar kan vara en del av undervisningen i framtiden och att elever skriver egna.


Kim har under intervjun tagit upp chatt som en av distraktionerna. Det är bättre att prata med eleverna direkt eller ringa om de inte är i skolan.


Problem:

Mindre personligt än ett möte. Kan användas som distraktion(se Individualisering - distraktioner)

Möjligheter:

Att få ut uppgifter till någon som är frånvarande. Men även för att eleverna ska kunna vara mer delaktiga.

Datorvana och datortillgång

Kim, Sam och Robin anser att de behöver mer utbildning i IKT för att kunna utnyttja det optimalt.

Robin: "Det krävs ju kunskaper om själva informations apparaterna, datorer, om man pratar om det som en del av själva informationsteknologin." Robin menar att det är viktigt att använda IKT för att eleverna ska lära sig tekniken. Något som Robin tror de har nytta av.


Kim "Man får var rätt kunnig i användandet av datorer, för att inte ställa till det, om man ska komma åt det här som man vill komma åt snabbt. Där krävs det faktiskt betydligt mer än vad man trodde av de som ska använda det, alltså typ av vägledning, handledning, var det nu kan vara förnånting". Att göra något med datorer om man inte är väl förbered leder till problem. Att lära sig det kräver mer ansträngning än vad man tror. Kim anser att man oftast klarar sig bättre utan datorn då det tar tid att få det att fungera.

Sam: Skolorna saknar utrustning för att många lärare ska kunna dra nytta av IKT i den utsträckning som de vill göra det. Datorsalarna måste bokas och är oftast för få för att räcka till. Datorerna är för få och det är problem med att de inte fungerar. Det kräv satsningar och resurser för att använda IKT i större utsträckning, datorer till eleverna eller fler datorsalar. Sam anser att datortillgången är det stora problemet för att man ska kunna använda IKT i den utsträckning som är lämpligt. Datorvanan är något man kan träna upp hos elever och lärare om tillgången finns.


Problem:

Övertro på tekniken(se individualisering), lärare och elevers förkunskaper, datortillgång i skolan.

Möjligheter

Vägledning, handledningInga kommentarer: